• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Nguyễn Hoàng mỹ 2008


 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙢𝙮̃– 𝙘𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙖𝙞 𝙨𝙞𝙣𝙝 𝙣𝙖̆𝙢 2008, 𝙖𝙣𝙝 𝙙𝙖̃ 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙏𝙧𝙞𝙘𝙠𝙚𝙧 𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠. 𝙏𝙖𝙮 𝙣𝙜𝙝𝙚̂̀ 𝙭𝙪̛̉ 𝙡𝙮́ 𝙘𝙪̛̣𝙘 𝙠𝙮̀ 𝙩𝙤̂́𝙩 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙖̣𝙤 𝙫𝙚̂̀ 𝙢𝙖̉𝙣𝙜 𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.


𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 𝙫𝙖̀ 𝙏𝙞𝙠 𝙏𝙤𝙠 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙢𝙖̣𝙣𝙜 𝙭𝙖̃ 𝙝𝙤̣̂𝙞 𝙣𝙖̆̀𝙢 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙤𝙥 𝙙𝙖̂̀𝙪 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙜𝙞𝙤̛́𝙞. 𝙊̛̉ 𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙉𝙖𝙢 𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 𝙙𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙨𝙪̛̉ 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙧𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙧𝙖̃𝙞 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙨𝙤̂́ 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙙𝙪̀𝙣𝙜 𝙙𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙖̉𝙤. 𝘾𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙫𝙞̀ 𝙫𝙖̣̂𝙮, 𝙙𝙖̂𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙠𝙚̂𝙣𝙝 𝙠𝙝𝙖𝙞 𝙩𝙝𝙖́𝙘 𝙢𝙖𝙧𝙠𝙚𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙪𝙮𝙚̣̂𝙩 𝙫𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙡𝙖̀𝙢 𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙙𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙫𝙖̀ 𝙥𝙝𝙖́𝙩 𝙩𝙧𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙪..𝙉𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙞 𝙜𝙞̀ 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙝𝙖𝙞 𝙢𝙖̣̆𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙤́. 𝘿𝙤 𝙘𝙤́ 𝙦𝙪𝙖́ 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙪̛𝙖 𝙘𝙝𝙪𝙤̣̂𝙣𝙜, 𝙣𝙚̂𝙣 𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙪̣𝙘 𝙩𝙞𝙚̂𝙪 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙠𝙚̉ 𝙭𝙖̂́𝙪 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 𝙩𝙖̂́𝙣 𝙘𝙤̂𝙣𝙜. 𝙃𝙖̃𝙮 𝙩𝙝𝙪̛̉ 𝙣𝙜𝙝𝙞̃, 𝙣𝙚̂́𝙪 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙣𝙖̀𝙤 𝙙𝙤́ 𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 𝙫𝙖̀ 𝙏𝙞𝙠 𝙏𝙤𝙠 𝙘𝙪̉𝙖 𝙗𝙖̣𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙪𝙮 𝙘𝙖̣̂𝙥 𝙙𝙪̛𝙤̛̣𝙘, 𝙗𝙞̣ 𝙢𝙤̣̂𝙩 “𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙗𝙞́ 𝙖̂̉𝙣” 𝙣𝙖̀𝙤 𝙙𝙤́ 𝙩𝙧𝙪𝙮 𝙘𝙖̣̂𝙥, 𝙧𝙤̂̀𝙞 𝙭𝙪𝙖̂́𝙩 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙗𝙖̂́𝙩 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙢𝙖̀ 𝙗𝙖̣𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙜𝙞𝙖̉𝙞 𝙦𝙪𝙮𝙚̂́𝙩 𝙣𝙤́.

𝙏𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙘𝙖́ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙘𝙪̉𝙖 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙢𝙮̃ 

https://www.facebook.com/nghoangmydzs1fb?𝙆𝙝𝙞 𝙙𝙤́, 𝙗𝙖̣𝙣 𝙨𝙚̃ 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙨𝙪̛̣ 𝙜𝙞𝙪́𝙥 𝙙𝙤̛̃ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙨𝙖̂𝙪 𝙫𝙚̂̀ 𝙢𝙖̉𝙣𝙜 𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 𝙫𝙖̀ 𝙏𝙞𝙠 𝙏𝙤𝙠 . 𝙎𝙚̃ 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙩𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙝𝙤̛𝙣 𝙣𝙚̂́𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙙𝙖𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙙𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙤𝙣𝙡𝙞𝙣𝙚 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 𝙦𝙪𝙖̉𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙤 𝙢𝙖̣̆𝙩 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙘𝙪̉𝙖 𝙢𝙞̀𝙣𝙝,… 𝙉𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙩𝙝𝙪̛́𝙘 𝙦𝙪𝙖̉𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙤, 𝙋𝙍 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙖́ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙝𝙤𝙖̣̆𝙘 𝙛𝙖𝙣𝙥𝙖𝙜𝙚 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙠𝙝𝙚́𝙤 𝙡𝙚́𝙤, 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙩𝙝𝙪 𝙝𝙪́𝙩 𝙛𝙖𝙣 𝙙𝙚̂̉ 𝙩𝙖̆𝙣𝙜 𝙛𝙤𝙡𝙡𝙤𝙬, 𝙘𝙝𝙤̣𝙣 𝙠𝙝𝙪𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙤̛̀ 𝙫𝙖̀𝙣𝙜 𝙙𝙚̂̉ 𝙡𝙞𝙫𝙚𝙨𝙩𝙧𝙚𝙖𝙢 𝙙𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙙𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙖̉𝙤 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙭𝙚𝙢, 𝙘𝙝𝙤̣𝙣 𝙝𝙞̀𝙣𝙝 𝙙𝙚̣𝙥 𝙫𝙖̀ 𝙫𝙞𝙚̂́𝙩 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙪𝙨 𝙨𝙖𝙤 𝙘𝙝𝙤 𝙠𝙝𝙞 𝙥𝙤𝙨𝙩 𝙗𝙖̀𝙞 𝙙𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙣𝙝𝙖̂́𝙣 𝙡𝙞𝙠𝙚, 𝙩𝙝𝙖̉ 𝙩𝙞𝙢; 𝙠𝙮̃ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙩𝙝𝙪́𝙘 𝙙𝙖̂̉𝙮 𝙁𝙖𝙣𝙥𝙖𝙜𝙚 𝙥𝙝𝙖́𝙩 𝙩𝙧𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙣𝙝𝙤̛̀ 𝙫𝙖̀𝙤 𝙘𝙖́𝙘 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙪̣ 𝙩𝙤̂́𝙞 𝙪̛𝙪 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩. 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙣𝙜𝙝𝙞̃ 𝙧𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙘𝙤́ 𝟭 𝙚𝙠𝙞𝙥 𝙝𝙪̀𝙣𝙜 𝙝𝙖̣̂𝙪 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙘𝙤́ 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙡𝙖̀𝙢 𝙙𝙪̛𝙤̛̣𝙘, 𝙣𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 - 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙗𝙪𝙤̂̉𝙞 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 𝟰.𝟬 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙘𝙖̀𝙣𝙜 𝙙𝙤̛𝙣 𝙜𝙞𝙖̉𝙣 𝙝𝙤́𝙖 𝙫𝙚̂̀ 𝙢𝙖̣̆𝙩 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙨𝙪̛̣ 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙜𝙞𝙖̉𝙢 𝙩𝙝𝙞𝙚̂̉𝙪 𝙙𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙘𝙝𝙞 𝙥𝙝𝙞́, 𝙧𝙪́𝙩 𝙜𝙤̣𝙣 𝙙𝙤̣̂𝙞 𝙣𝙜𝙪̃ 𝙄𝙏 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙡𝙖̀ 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙢𝙖̀ 𝙘𝙖́𝙘 𝙙𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 𝙝𝙖𝙮 𝙘𝙖́ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙙𝙖𝙣𝙜 𝙝𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜 𝙙𝙚̂́𝙣.
𝘿𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩, 𝙩𝙞́𝙣𝙝 𝙙𝙚̂́𝙣 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙩𝙖̣𝙞, 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙢𝙮̃ 𝙙𝙖̃ 𝙘𝙤́ 𝟮 𝙣𝙖̆𝙢 𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙢 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙡𝙞̃𝙣𝙝 𝙫𝙪̛̣𝙘 𝙣𝙖̀𝙮 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙝𝙤̂̃ 𝙩𝙧𝙤̛̣ 𝙢𝙤̛̉ 𝙠𝙝𝙤́𝙖 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙘𝙖́𝙘 𝙙𝙖̣𝙣𝙜, 𝙩𝙖̆𝙣𝙜 𝙡𝙞𝙠𝙚,𝙩𝙖̆𝙣𝙜 𝙛𝙤𝙡𝙡𝙤𝙬 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙨𝙞̃,𝙘𝙖 𝙨𝙞̃, 𝙙𝙞𝙚̂̃𝙣 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙣𝙤̂̉𝙞 𝙩𝙞𝙚̂́𝙣𝙜. 𝘿𝙖̣̆𝙘 𝙗𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙡𝙖̀ 𝙡𝙚̂𝙣 𝙩𝙞́𝙘𝙝 “𝙓𝙖𝙣𝙝” 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙘𝙖́ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣, 𝙋𝙖𝙜𝙚 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙣𝙤̂̃𝙞 𝙩𝙞𝙚̂́𝙣𝙜, 𝙘𝙖 𝙨𝙞̃ 𝙙𝙚̂̉ 𝙩𝙧𝙖́𝙣𝙝 𝙗𝙞̣ 𝙩𝙖̂́𝙣 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙖̀𝙞 𝙠𝙝𝙤𝙖̉𝙣 𝙩𝙖̆𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚̂𝙢 𝙨𝙪̛̣ 𝙩𝙝𝙪 𝙝𝙪́𝙩.


𝙉𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙨𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙤𝙣𝙜 𝙙𝙤́, 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙡𝙖̀ 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙠𝙝𝙤́ 𝙠𝙝𝙖̆𝙣. 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙏𝙞𝙚̂́𝙣 𝘿𝙖̆𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞𝙖 𝙨𝙚̉, 𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙘𝙖̀𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖́𝙩 𝙩𝙧𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙘𝙖̀𝙣𝙜 𝙪𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚 𝙡𝙞𝙚̂𝙣 𝙩𝙪̣𝙘 𝙘𝙖́𝙘 𝙩𝙞́𝙣𝙝 𝙣𝙖̆𝙣𝙜 𝙢𝙤̛́𝙞; 𝙙𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙙𝙤́ 𝙙𝙖̃ 𝙖̉𝙣𝙝 𝙝𝙪̛𝙤̛̉𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙞́𝙩 𝙩𝙤̛́𝙞 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙙𝙪̀𝙣𝙜 𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 𝙫𝙖̀ 𝙏𝙞𝙠 𝙏𝙤𝙠 . 𝙉𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙗𝙖̉𝙣 𝙩𝙞́𝙣𝙝 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙩𝙞̀𝙢 𝙩𝙤̀𝙞, 𝙝𝙤̣𝙘 𝙝𝙤̉𝙞 𝙘𝙪̉𝙖 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙖𝙣𝙝 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙘𝙤̂́ 𝙜𝙖̆́𝙣𝙜 𝙘𝙖̣̂𝙥 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙩 𝙙𝙚̂̉ 𝙝𝙤̂̃ 𝙩𝙧𝙤̛̣ 𝙩𝙖̂́𝙩 𝙘𝙖̉ 𝙢𝙤̣𝙞 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞, 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥 𝙩𝙪̣𝙘 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘.
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙙𝙪̀ 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙘𝙖̆𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙖̆̉𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙢𝙚̣̂𝙩 𝙢𝙤̉𝙞 𝙡𝙖̀ 𝙩𝙝𝙚̂́, 𝙢𝙖̣̆𝙘 𝙙𝙪̀ 𝙙𝙖̃ 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙙𝙖́𝙣𝙝 𝙙𝙤̂̉𝙞 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙢𝙤̂̀ 𝙝𝙤̂𝙞, 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙢𝙖̆́𝙩, 𝙣𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙝𝙞̃ 𝙙𝙖̂́𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙞𝙚̂̀𝙢 𝙙𝙖𝙢 𝙢𝙚̂ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙢𝙞̀𝙣𝙝, 𝙡𝙖̀ 𝙩𝙝𝙪̛́ 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙢𝙤̣𝙞 𝙢𝙚̣̂𝙩 𝙢𝙤̉𝙞 𝙙𝙚̂̀𝙪 𝙙𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙙𝙖́𝙣𝙝 𝙗𝙖𝙮. 𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙗𝙖̂𝙮 𝙜𝙞𝙤̛̀ 𝙢𝙖̀ 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙡𝙖𝙞, 𝘿𝙖̆𝙣𝙜 𝙫𝙖̂̃𝙣 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙙𝙪̛̣ 𝙙𝙞̣𝙣𝙝 𝙗𝙖̉𝙣 𝙩𝙝𝙖̂𝙣 𝙨𝙚̃ 𝙥𝙝𝙖́𝙩 𝙩𝙧𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙢𝙖̣𝙣𝙝 𝙢𝙚̃ 𝙩𝙝𝙚𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙙𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙙𝙞̣𝙘𝙝 𝙫𝙪̣ 𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 𝙑𝙖̀ 𝙏𝙞𝙠 𝙏𝙤𝙠 𝙣𝙖̀𝙮 𝙫𝙖̀ 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙝𝙤̂̃ 𝙩𝙧𝙤̛̣ 𝙢𝙤̣𝙞 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙣𝙖̀𝙤 𝙙𝙖̂́𝙮 𝙖𝙣 𝙩𝙤𝙖̀𝙣, 𝙩𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙡𝙤̛̣𝙞 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩.


𝙃𝙤̂̃ 𝙩𝙧𝙤̛̣ 𝙩𝙖̂́𝙩 𝙘𝙖̉ 𝙫𝙖̂́𝙣 𝙙𝙚̂̀ 𝙫𝙚̂̀ 𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠

Tin liên quan

-->